Startseite Schriftenverzeichnisse

Karel Castelin
(1903-1981)
Bibliographie 1929-1972

zum 70. Geburtstag
von Jarmila Hásková in: SM 23 (1973) Heft 90, S.74-154
und Ergänzung ab 1973

In der vorliegenden Bibliographie sind kleinere Nachrichten, Referate
und Besprechungen (insgesamt etwa 70 Titel) nicht berücksichtigt.

Abkürzungen
HBN = Hamburger Beiträge zur Numismatik
JNG = Jahrbuch für Numismatik und Geldgeschichte
MÖNG = Mitteilungen der Österreichischen Numismatischen Gesellschaft
NCCsl [NČČsl] = Numismatický časopis československý
NIM = Numismatik Internationale Monatsschrift, München
NK = Numizmatikai Közlöny
NListy = Nurnismatické listy
NNM = Numismatic Notes and Monographs ANS, New York
NS(t) = Numismatický sborník, Praha
NV = Numizmatičke Vijest
NZ = Numismatische Zeitschrift
RBN = Revue beige de nurnismatique et de sigillographie
RN = Revue numismatique, Paris
SNR [RNS] = Schweizerische Numismatische Rundschau
SM = Schweizer Münzblätter
SN = Slezský numismatik
WN = Wiadomósci Numizmatyczne


1929

  1. Tessera nebo forma? (Tessera oder Gußform?). _ NCCsl 5, 1929, 1-2.

1930

  2. Ke chronologii bílých penĕz Vladislava II. (Zur Chronologie der Wladislaus-Weißpfennige). _ NCCsl 6, 1930,75-94.

1931

  3. Die Weißpfennige Wladislaus II. und Ludwigs von Böhmen. _ Der Münzensammler 4, Beilage zur Nr.41 (5), Č. Budějorvice 1931.

1932

  4. Příspĕvky k chronologii haléřů Vladislavových a Ludvikových, nález mělnický (Beiträge zur Chronologie der Wladislaus- und Ludwigs-Heller, der Fund von Mĕník). _ NCCsl 8, 1932, 63-73.

  5. Nález v Dolních Hořicích (Der Fund von Dolní Hořice). _ NCCsl 8, 1932, 110.

1933

  6. Die schwarzen Heller Wladislaus II. und Ludwigs von Böhmen. _ Der Münzensammler 6, Beilage zur Nr.67 (7), Č. Budĕjevice 1933.

  7. Die Dukaten Wladislaus II. von Böhmen (1471-1516). _ NIM 2, 1933, 30-32.

  8. Böhmische Kleinmünzen des XIV. und XV. Jahrhunderts. _ NIM 2, 1933, 77-81.

  9. Nález ve Strýčkovech (Der Fund von Strýčkovy). _ NCCsl 9, 1933, 91.

10. Nález ve Kbelnici (Der Fund von Kbelnice). _ NCCsl 9, 1933, 91-92.

1934

11. Die Prager Groschen Wladislaus II. von Böhmen. _ Der Münzensammler 7, Beilage zur Nr. 73/75 (1-3), C. Budejovice 1934.

12. Heller und Pfennig in Böhmen in den Jahren 1378-1471. _ Der Münzensammler 7, Beilage zur Nr. 83 (11), Č. Budĕjovice 1934.

1935

13. Nález v Lužanech (Der Fund von Lužany). _ NCCsl 11/12, 1935/36, 120-122.

14. Zum Münzwesen der Stadt Eger. _ Beihefte zu den Mitt. d. nordböhm. Vereins f. Heimatforschung u. Wanderpflege, H.2, Č. Lípa 1935, 12.

1936

15. Dva nálezy pražských grošů (Zwei Funde von Prager Groschen. _ NCCsl 11/12, 1935/36, 99-102.

16. Nález pražských grošů z doby husitské v Mravišti u Benešova (Der Fund von Prager Groschen aus der Hussitenzeit in Mravištĕ bei Benešov). _ NCCsl 11/12, 1935/36, 105-107.

1946

17. The Coinage of Rhesaena in Mesopotamia. _ NNM, Nr.108, 1946.

1947

18. Nejstarší česká svatováclavská medaile (La plus ancienne médaille tchèque de Saint Venceslas). _ NLisy 2, 1947, 12-15.

19. České mincovnictví v letech 1305-1310 (Le monnayage tchèque de 1305 à 1310). _ NListy 2, 1947,49-52.

20. O drobných ražbách Jana Lucemburského (1310-1346) (La petite monnaie de ]ean de Luxembourg). _ NListy 2, 1947, 83-89.

1948

21. Začátek rožmberské mincovny (Les débuts de l'atelier des monnaies de Rožmberk). _ NListy 3, 1948, 80-83.

22. Numismatický slovniček anglicko-český a česko-anglický. _ Numismatic pocket-dictionary of English and Czech languages, Brno 1948.

1949

23. Mincovna Zelenohorské jednoty v Plzni (L'Atelier des monnaies de l'Union de "Zelená Hora" [Mont Vert] à Plzen). _ NListy 4, 1949, 52-54.

24. První mincovní reforma Karla IV. (La première réforme monétaire de Charles IV.). _ NListy 4, 1949, 80-83.

1950

25. O českých dukátech 14. století (Les monnaies d'or de la Bohème au 14e siècle). _ NCCsl 19, 1950, 55-72.

26. Renovatio monetae v dobĕ grošové (Die Renovatio monetae in der Groschenperiode). _ NListy 5, 1950, 14-18.

27. Markrabská mincovna v Brnĕ za Václava IV. (Die markgräfliche Münzstätte in Brno unter Wenzel IV.). _ NListy 5, 1950, 61-63.

1951

28. O chebském mincovnictví v 12. a 13. století (Über das Münzwesen von Cheb im 12. und 13. Jahrhundert). _ NCCsl 20, 1951, 51-71.

29. Uherská mincovna v Českých Budĕjovicích (Die ungarische Münzstätte in Ceské Budĕjovice). _ NListy 6,1951, 8-12.

30. Česká mincovna v Heidingsfeldu u Würzburku (Die böhmische Münzstätte in Heidingsfeld bei Würzburg). _ NListy 6, 1951, 44-49.

31. Morava nebo Slezsko? Poznámky k nálezu mincí s IO v Kyjovĕ (Mähren oder Schlesien? Bemerkungen zum Fund von Münzen mit IO in Kyjov). _ NListy 6, 1951, 65-80.

32. O české mincovní reformĕ roku 1450 (Über die böhmische Münzreform des Jahres 1450). _ NListy 6, 1951, 113-116.

** Eine böhmische Münzstätte in Heidingsfeld bei Würzburg. _ MÖNG 7, 1951, 57-60, 77-80

1952

33. O písmenu «I» na jihlavských mincích (Über den Buchstaben «I» auf den Münzen aus Jihlava). _ NListy 7, 1952, 10-11.

34. O zavedení černých mincí se čtyřrázem v Čechách (Über die Einführung schwarzer Münzen mit Vierschlag in Böhmen). _ NListy 7, 1952, 53-61.

35. O rýžování zlata ve středovĕku (Über die Goldwäscherei im Mittelalter). _ NListy 7, 1952, 68-69.

36. Pražská mincovna v husitské revoluci (Die Prager Münzstätte in der Hussitenrevolution). _ NListy 7, 1952, 77-89.

37. Učty hradu Karlštejna a husitské mincoynictví (Die Rechnungen der Burg Karlstein und das hussitische Münzwesen). _ NListy 7, 1952, 108-117.

1953

38. Česká drobná mince doby předhusitské a husitské (1300-1471) (Die böhmische kleine Münze der vorhussitischen und hussitischen Zeit [1300-1471]). _ Praha 1953.

39. Heidingsfeldský haléř (Der Heidingsfelder Heller). _ NListy 8, 1953, 41-42.

40. Dukát a groš (Dukaten und Groschen). _ NListy 8,1953, 88-91.

41. O brnĕnské mincovnĕ za markrabĕte Jošta (Über die Münzstätte in Brno unter dem Markgrafen Jodocus). _ NListy 8, 1953, 103-105.

1954

42. Peníze Joštovy (Die Münzen des Markgrafen Jodocus). _ NListy 9, 1954, 16-24.

43. Ještĕ o písmenu «I» na jihlavských mincích (Nochmals über den Buchstaben «I» auf den Münzen aus Jihlava). _ NListy 9, 1954, 54-55.

44. O «litých» střížcích keltských duhovek (Über "gegossene" Schrötlinge keltischer Regenbogenschüsselchen). _ NListy 9, 1954, 73-76.

45. Neznámá varianta moravských penízů se čtyřrázem (Eine unbekannte Variante mährischer Pfennige mit Vierschlag). _ NListy 9, 1954, 101-102.

46. O chebských falešných mincích (Über falsche Münzen aus Cheb). _ NListy 9, 1954, 142-149.

1955

47. Keltské duhovky v Čechách (Keltische Regenbogenschüsselchen in Böhmen). _ NListy 10, 1955,33-40.

48. Poznámky k Rožmberským dluhopisům z let 1457-1481 (Bemerkungen zu den Schuldverschreibungen der Rožmberks aus den Jahren 1457-1481). _ NListy 10, 1955, 76-83.

49. Moravské kruhové peníze z 15. století (Mährischer Rundpfennig aus dem 15. Jahrhundert). _ NListy 10, 1955, 145-154.

** Über Regenbogenschüsselchen und andere Prägungen in Böhmen. _ NZ 76 (1955) 5-11

1956

50. Chebské mincovnictví v dobĕ grošové, 1305-1520 (L'activité de la monnaie de Cheb [Eger] pendant la période des gros, 1305 à 1520). _ NS(t) 3, 1956, 73-113.

51. Ke keltskému mincovnictví našich zemí (Les statères celtiques de nos pays. Essai d'un classement chronologique). _ NListy 11, 1956, 34-48.

52. Pražské groše v cizinĕ (Les gros pragois à l'étranger). _ NListy 11, 1956, 69-76.

53. Antická numismatika a egyptské papyry (La numismatique de l'antiquité et les papyry grecs). _ NListy 11, 1956, 111-117.

54. Za Gustavem Skalským (In memoriam Gustav Skalský). _ NListy 11, 1956, 129-130.

55. Drobné keltské mince typu Alkis (Les menues monnaies celtiques du type "Athéna-Alcis"). _ NListy 11, 1956, 130-139.

56. Šedesáté výroči + Františka Kraumanna (La soixantaine de + František Kraumann). _ NListy 11, 1956, 161.

1957

57. Naše publikační činnost kdysi a dnes (Les publications de notre Société d'autrefois et d'aujourd'hui). _ NListy 12, 1957, 15-19.

58. K periodisaci našeho keltského mincovnictví (Les périodes du monnayage celtique en Bohème). _ NListy 12, 1957, 44-53.

59. Pruské peníze v Čechách v letech 1778--1779 (La monnaie prussienne en Bohème pendant la guerre de 1778-1779). _ NListy 12, 1957, 76-79.

60. O slezských duhovkách (Sur quelques statères celtiques de la Silésie). _ NListy 12, 1957, 96-100.

61. Nový půlgroš Václava IV. (Un nouveau demi-gros du roi Venceslas IV.). _ NListy 12, 1957, 136-139.

62. Biatec a Nonnos. Příspĕvek k pannonské metrologii (Biatec et Nonnos. Contribution à la métrologie celtique de la Pannonie). _ NListy 12, 1957, 157-168.

1958

63. Keltské zlaté mince s kancem a s býkem (Nos statères celtiques du type du sanglier et du taureau). _ NListy 13, 1958, 6-14.

64. Dva nové chebské feniky (Deux nouveaux phennigs de la ville de Cheb). _ NListy 13, 1958, 52-54.

65. Keltové na počatku druhého století před n. l. (Les Celtes au commencement du IIe siècle avant notre ère). _ NListy 13, 1958, 77-82.

66. Ještĕ dukát a pražský groš (Encore sur la relation entre le «ducat» et le gros pragois en 1300-1536). _ NListy 13, 1958, 86-92.

67. Ke keltské mincovní technice (Sur la technique des monnayeurs celtiques). _ NListy 13, 1958, 126-138.

68. Rýnský zlatý a pražský groš (Le florin d'or du Rhin et le gros pragois). _ NListy 13, 1958, 165-169.

1959

69. Ein keltischer Goldstater aus dem Funde von St. Louis. _ SM 9, 1959, 37-40.

70. O keltských zlatých mincích vedlejších řad (Les groupes secondaires des monnaies d'or celtiques. Chronologie relative et absolue). _ NListy 14, 1959, 3-14.

71. K našim Numismatickým listům (Notes sur notte Journal Numismatique). _ NListy 14, 1959, 52-53.

72. Ke chronologii keltských stříbrných mincí s koníčkem (Sur la chronologie des petites monnaies d'argent celtiques au type du cheval, trouvées à Stradonice). _ NListy 14, 1959, 70-74.

73. K moravskému obĕživu 14. století (Quelques notes sur le numéraire morave au 14e siècle). _ NListy 14, 1959, 77-81.

74. Kdy byly raženy první míšeňské groše? (Quand furent frappés les premiers gros de Meissen?). _ NListy 14, 1959, 82-85.

75. Moravské duhovky (Sur quelques monnaies d'or celtiques, frappées en Moravie). _ NListy 14, 1959, 129-133.

76. Dĕdictví babičky Boženy Nĕmcové (L'héritage de la grand-mère de Božena Nĕmcová). _ NListy 14, 1959, 172-176.

77. Jak vznikly jáchymovské tolary (L'origine des "thalers" de Jáchymov). _ NListy 14, 1959, 168-172.

78. Keltské zlaté mince ve Slezsku (Keltische Goldmünzen in Schlesien). _ SN 9, 1959, H.17, 1-3; H.18, 3.

** Fremde Pfennige in Mähren im 14. Jahrhundert. _ MÖNG 11, 1959,54-56

1960

79. Keltische Münzformen aus Böhmen. _ Germania 38, 1960, 32-42.

80. Eine böhmische Falschmünzerwerkstätte der Schinderlingszeit. _ MÖNG 11, 1960, 80-81.

81. Österreichische Schinderlinge in Böhmen. _ MÖNG 11, 1960, 126-127.

82. O chronologii pražských grošů Jana Lucemburského (Contribution à la chronologie des gros pragois de Jean de Luxembourg). _ NS(t) 6, 1960, 129-167.

83. Vzácný denár Crispiny (Un rare denier de l'imperatrice romane Crispine). _ NListy 15, 1960, 5-8.

84. Vindelický stater s nápisem ATV/ATVLL (Le statère vindéliden avec l'inscription ATV/ATVLL). _ NListy 15, 1960, 33-40.

85. K nejstarším mincovním počtům českým (Les plus anciens comptes de monnayage de Kutná Hora). _ NListy 15, 1960, 70-79.

86. Ještĕ k moravským kruhovým penízům (Encore sur les menues monnaies des villes moraves au 15e siècle). _ NListy 15, 1960, 133-135.

87. Kdy byly raženy první pražské groše? (Quand furent frappés les premiers gros pragois?). _ NListy 15, 1960, 164-168.

88. Vzácná keltská mince ze Stradonic (Eine seltene keltische Münze aus Stradonice). _ SN 1960, H.1-2, (21-22), 2-3.

89. O tvaru české koruny (Über die Form der böhmischen Krone auf den Münzen). _ SN 1960, H.4-5 (24-25), 14.

1961

90. Zur sogenannten «Basler Gruppe» keltischer Goldstatere. _ SM 11, 1961, 35-37.

91. Zur Passauer Kontermarke auf Prager Groschen. _ HBN 15, 1961, 45-48.

92. Zur Prägezeit der ersten Prager Groschen. _ MÖNG 12, 1961, 21-25.

93. Les statères Arvernes à la lyre. _ RBN 107, 1961, 71-81.

94. Keltská mincovna na Kladensku? (Monnayage celtique aux environs de Kladno?). _ NListy 16, 1961, 41-44.

95. Mince tektosagského typu v jižním Nĕmecku (Sur les monnaies «à la croix» du type tectosage). _ NListy 16, 1961, 78-84.

96. Naše první keltské mince s «tektosagským křížem» (Nos plus anciennes monnaies du type tectosage). _ NListy 16, 1961, 161-168.

1962

97. Zur Chronologie des keltischen Münzwesens in Mitteleuropa. _ JNG 12, 1962, 199-207.

98. TVRCK BLEGERT WIEN 1529. _ MÖNG 12, 1962, 59-60.

99. Ein kleiner keltischer Münzfund aus Prag. _ MÖNG 12, 1962, 114-116.

100 Dwa znaleziska groszy praskich z Kalisza (Two Findings of Prague Groshes in Kalisz). _ WN 6, 1962, 245-250.

101 Metrologické problémy kolem mincí s IO (Au sujet des problèmes métrologiques des monnaies portant les initiales IO). _ NS(t) 7, 1962, 149-166.

102 Mincovní systém našich zlatých keltských ražeb (Le système monétaire de nos monnaies d'or celtiques). _ NListy 17, 1962, 36-42

103 Kontramarky pražských grošů (Les contremarques des gros pragois). _ NListy 17, 1962, 71-94.

104 Konec stradonické mincovny (La fin de l'atelier monétaire celtique à l'oppidum de Stradonice). _ NListy 17, 1962, 165-169.

1963

105 Die glatten Regenbogenschüsselchen. _ JNG 13, 1963, 105-130 (zusammen mit H.-J. Kellner)

106 Zur Entstehung der ältesten Joachimstaler. _ NZ 80, 1963, 72-77.

107 Keltische Numismatik in der Tschechoslowakei 1955-1959. _ Numismatische Literatur Osteuropas und Balkans I/2, Graz 1963, 86-97.

108 Keltské zlato (L'or celtique). _ NListy 18, 1963, 42-47.

1964

109 Der böhmische Rolltierstater und die süddeutschen Regenbogenschüsselchen. _ JNG 14, 1964, 117-145.

110 Razidlo neznámé teplické medaile (Der Prägestempel einer unbekannten Teplitzer Medaille). _ NListy 19, 1964, 115-116.

111 K česko-slezským stykům v dobĕ keltské (Zu den böhmisch-schlesischen Beziehungen in der keltischen Zeit). _ SN 1-2 (41-42), 1964, 2-3.

1965

112 Die Goldprägung der Kelten in den böhmischen Ländern. _ Graz 1965. 270 S.

113 Le Monnayage d'or celtique dans les pays Tchèques. _ RN VI, 1965, 69-78.

114 Zur Vergrabungszeit des keltischen Münzschatzes von St. Louis 1883. _ SM 15, 1965, 133-137.

115 Oro celtico in Italia settentrionale. _ CIN (Roma 1961), II. Atti, Roma 1965, 185-194.

116 Besprechungen, Antike (Kelten). _ HBN 18-19, 1964/65, 230-239.

117 K mincovnictví norických Keltů (Zum Münzwesen der Kelten in Noricum). _ NListy 20, 1965, 1-9.

118 Keltský statér z Ptení (Ein keltischer Stater aus Ptení). _ NListy 20, 1965, 129-135.

119 Tři mĕnové reformy roku 1338. Koreferát (Die drei Währungsreformen des Jahres 1338. Korreferat). _ SN 1965, H.8-9 (48-49), 52-54.

1966

120 Der Prägeort der Florene König Johanns. _ Numisma 7, 1966, 334-336.

121 Zlote monety celtyckie w Czechoslowacji i w Polsce (Gold Celtic Co ins in Czechoslovakia and Poland). _ WN 10, 1966, 163-172.

122 Z keltského mincovního údobí na Moravĕ (Aus der Zeit der keltischen Münzprägung in Mähren). _ Sborník I. numismatického symposia 1964, Brno 1966, 16-23.

123 Janek z Chotĕmic a mincovna svidnická (Janek von Chotĕmice und die Münzstätte in Svídnice/Schweidnitz). _ NListy 21, 1966, 147-156.

124 K nĕkterým otázkám keltského mincovnictví. Diskuse (Zu einigen Fragen des keltischen Münzwesens. Diskussion). _ NListy 21, 1966, 10-12 (zusammen mit Z. Nemeškalová-Jiroudková / E. Kolníková)

1967

125 Studien zur Groschenprägung im 14. Jahrhundert. _ SNR 46, 1967, 58-67.

126 Besprechungen, Antike (Kelten). _ HBN 21, 1967, 283-290.

127 Zur Vergrabungszeit des Fundes von Lauterach 1880. _ MÖNG 15, 1967, 1-2.

128 Grossus Pragensis. Der Prager Groschen und seine Teilstücke. _ Arbeits- u. Forschungsberichte zur sächsischen Bodendenkmalpflege 16/17, Dresden 1967, 665-714. (2. erw. Aufl. 1973)

129 Die keltische Numismatik in den Jahren 1960-1965. _ A survey of Numismatic Research (ed. by O. Mörkholm), INC Copenhague 1967, 119-149.

130 Keltské mince z Hrazan (Die keltischen Münzen aus Hrazany). _ NListy 22, 1967, 33-39.

1968

131 Zum Münzrecht der Kelten in Böhmen. _ JNG 18, 1968, 119-125.

132 Keltische Tetradrachmen und ihre Teilstücke in Noricum. _ NV 15/26, 1968, 37-44.

1969

133 R. Forrer, Keltische Numismatik der Rhein- und Donaulande (ergänzte Neuauflage des Werkes aus dem J. 1908, Redaktion K. Castelin). _ Graz 1968/69. 2 Bde.: 373 S. + 245 S.

134 Praški groš 1300-1547 (Der Prager Groschen 1300-1547). _ NV 16, 1969, 27-33.

135 Nové keltské objevy v Čechách (Neue keltische Entdeckungen in Böhmen). _ NListy 24, 1969, 58-59.

136 K nálezu českých duhovek v Jugoslávii (Zum Funde böhmischer Regenbogenschüsselchen (Statere) in Jugoslawien). _ NListy 24, 1969, 97-100.

137 Mincovní právo u českých Keltů (Das Münzrecht der Kelten in Böhmen). _ SN 1969, H.1 (61), 1-2, H.2-4 (62-64), 5-6.

1970

138 Die Kreuzmünzen in Süddeutschland. _ SNR 49, 1970, 77-108.

139 Numismatische Beiträge zur Datierung des Untergangs von Manching. _ SM 20, 1970, 70-73.

140 Zu zwei Stateren der Parisii. _ SM 20, 1970, 81-87.

141 Nochmals zur Vergrabungszeit des Fundes von Lauterach. _ MÖNG 16, 1970, 115-116.

142 Le statère BN 8744 - une frappe "Ménapienne"? _ RBN 116, 1970, 91-96.

143 Keltische Kleinsilbermünzen von Brigetio. _ NK 68/69, 1969/70, 3-12.

144 Einige chronologische Aufgaben der keltischen Numismatik Mittel-Europas. _ Actes du VIIe Congrès International des Sciences Préhistoriques et Protohistoriques (Praha 1966). Praha 1970, 1350-1353.

1971

145 Die Kreuzmünzen bei den Rätern und den Alaunen. _ SNR 50, 1971, 92-124.

146 Zur Datierung der spätnorischen Kleinsilbermünzen. _ SM 21, 1971, 33-37.

147 Wann endete der keltische Münzumlauf in Österreich? _ MÖNG 17, 1971, 10-13.

148 Keltske tetradrahme i njihovi dijelovi u Norikumu (Keltische Tetradrachmen und ihre Teilstücke in Noricum). _ Bilten Horvatskog numizmatičkog društva 9, 1971, 20.

149 J. Smolík, Pražské groše a jejich díly (ergänzte und kommentierte Reedition des Werkes aus dem J. 1894, Redaktion K. Castelin und I. Pánek). _ Praha 1971.

150 Znovu o konci keltské mincovny na Hradišti u Stradonic (Nochmals zum Ende der keltischen Münzstätte am Hradištĕ bei Stradonice). _ NListy 26, 1971, 65-70.

151 Haléře Karla IV. a mincovní řád z roku 1378 (Die Heller Karls IV. und die böhmische Münzordnung vom J. 1378). _ NListy 26, 1971, 139-158.

152 Nová Cerkev (Nowa Cerekwia) a Karlstein (Altstett [Nowa Cerekwia] und Karlstein). _ SN 1971, H.6-7 (66-67), 21-23.

153 Unikátní aureus římského císaře Kara z roku 282 po Kr. (Das Unikat eines Aureus des römischen Kaisers Carus aus dem Jahre 282 nach Chr.). _ SN 1971, H.8-10 (68-70), 29-30.

1972

154 Spätkeltische «Didrachmen» in Noricum und im Karpatenbecken. _ SM 22, 1972, 42-50.Ergänzung: einige Schriften nach Festigstellung des Schriftenverzeichisses

1973

Grossus Pragensis: der Prager Groschen und seine Teilstücke 1300-1547. _ Braunschweig 1973, 2. erw. Aufl., 90 S.

Eine Karte keltischer Münzstätten in Mitteleuropa. _ MÖNG 18, 1973, 31-33.

1974

Zu den Münzherren der süddeutschen Kreuzmünzen. _ MÖNG 18, 1974, 98-100.

1975

Bemerkungen zum boiischen Kleinsilber vom Simmeringer Typus. _ MÖNG 19, 1975, 9-10.

1976

Keltenmünzen in Schlesien. _ Arbeits- und Forschungsberichte zur sächsischen Bodendenkmalpflege, Bd.20/21, 1976, 221-277

posthum

Keltische Münzen: Katalog der Sammlung des Schweizerischen Landesmuseums Zürich. _ Stäfa. Bd.1: 1978, 235 S. Bd.2: 1985, 172 S.

Startseite Schriftenverzeichnisse coingallery.de